Ứng dụng xếp thời khóa biểu
OLM TKB

  • Giảm thiểu tối đa thao tác nhập liệu
  • Xếp tự động dùng trí tuệ nhân tạo
  • Thỏa mãn nhiều loại ràng buộc
  • Có công cụ chỉnh sửa TKB trực quan
  • Dễ dàng chia sẻ, copy, nhân bản
  • Chạy online, không cần cài đặt
Bước 1: Khởi tạo

Hạn chế thay đổi số ngày học, buổi học, tiết học.

Bước 2: Thêm môn học

- Nhập tên rút gọn.

- Không đặt tiết tránh quá nhiều.

Bước 3: Tổ chuyên môn

Đặt số tiết học của cả tổ.

Bước 4: Giáo viên

Đặt số tiết/ngày nghỉ của giáo viên.

Bước 5: Danh sách khối

- Thêm các khối/nhóm lớp có chương trình tương tự nhau.

- Đặt tiết nghỉ cho toàn khối nếu cần thiết.

Bước 6: Danh sách lớp

- Điều chỉnh chương trình của lớp dựa trên chương trình của khối.

- Đảm bảo số tiết của chương trình không nhiều hơn số tiết trống.

Bước 7: Phân công giảng dạy

Kiểm tra số tiết/GV/tuần không vượt quá số tiết quy định.

Bước 8: Tinh chỉnh thủ công

Đặt các tiết cần sửa ra ngoài và xếp lại bằng công cụ trực quan.